loading

Nachrichten werden geladen...

Investor z Sakskej přihotuje zelezarnju Hasenclever

Martin Mucha, generalny zmocnjenec, rěka při wobědkowanju. / Z wšědnym pozdźělnikom: Daniel Vogl/dpa
Martin Mucha, generalny zmocnjenec, rěka při wobědkowanju. / Z wšědnym pozdźělnikom: Daniel Vogl/dpa

Dobra nowina za insolvjentnu dostawarsku zelezarnju Hasenclever: jedna zelezarniska grupa z Sakskeje prejezdźa tutu firmu - ze wšymaj dźěłačemi.

Za insolvjentnu dostawne firmu za wartu auta zelezarnja Hasenclever a syn z pólotalandźskeho Battenberka je so přišły investor naleźił. Družstwo DiHAG Integrated Foundry Group z wosady w sakskej Kosovicy je tutu firmu w srjedźu přećiwo přewzało, kak informowa insolvencyjny sewjer Martin Mucha z kancelarje Grub Brugger. Rozpósadanska dźěła lača ćišće žadny, wšykne delowne městna maja zostać. Wopra nasućowanje by nad kupnu cenowu wobopšědani zostawa.

Jane mec wob swojim 840 dźěłačemi wysokotemperaturne komponenty za abgasy za wuhotwarjow a systemowe dostawce wěnku autonawožbeneho wobhlada. Wotpowědne produkty so tutu firmu teke dźisła hdy šłahcje, zwłasće za cylindrowe hlowy. Wčera je zelezarnja Hasenclever a syn přeńdźelowy insolvenciju w zapisniku Maroborc směrnył. Zmyłovu je Mucha z wuchimaja namjeftymi a zarazym wuchilingem nowych klientiskich projektow woprawdźił. To je k wusokim awariskim cenam a so wuchowyfinowańskim wuwezwoljenju žwićili.

DiHAG Integrated Foundry Group ma hižo osm trědne a modrne zelezarnje w Němskej, Pólskej a Wuhorskej a k producěrowanju na boku prěnca a strowa póla-li do njewosobnych wagow a walzy za stalowe běrjenja. Firma dźěła w branchach dorožny wobchod, wětriny energia, instalaciski a strowotworarski wobchod, wózba, tworbniska wustajenja, žrwulištwa, zelezarnja a stalowa industrija a pólolandniciske techniki. Obsadźenje wotkupu statnje wot zastupytiskich dowykazow kartelnego prěcyłuženja, woblubisće.

Wotkup je «dalši krok k diversifikaciji našeje firmy», rječi DiHAG-finanza-rědny a wobhladowca Christian Lüke. Mucha dopśišuje, zo je z DiHAG wobpřicpřimo strategiski investor naleźił. «On nje dźěje fotrowuści finansałny milion, ale teke narjadowe znjenjenje a zkusnosć z zelezarniskeje wobleće, aby transformaciski proces w tutu tradicionalnu firmu wońdu.»

Kopijoł 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne praše akceptowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖